Turcja

DO­KU­MEN­TY I INNE

 • ważny pasz­port, ksero pasz­por­tu,
 • pie­nią­dze – do­la­ry ame­ry­kań­skie,
 • w. li­te­ra­tu­ra i mapy do­ty­czą­ce zwie­dza­nych miejsc

DŹWI­GA­NIE

 • nie­du­ży ple­cak (około 50l, naj­le­piej z we­wnętrz­nym ste­la­żem) lub wa­liz­ka na kół­kach,
 • mały ple­cak lub torba na ramię na co­dzien­ne zwie­dza­nie, wy­ciecz­ki i prze­jaz­dy,

UBRA­NIE

 • obu­wie: wy­god­ne pełne buty (lek­kie adi­da­sy z dobrą po­de­szwą lub ni­skie, lek­kie buty trek­kin­go­we), klap­ki/ja­pon­ki pod prysz­nic (i do cho­dze­nia rów­nież),
 • ko­szul­ki (3-4 szt.) szyb­ko schną­ce,
 • bluza lub ko­szu­la z dłu­gim rę­ka­wem,
 • kurt­ka prze­ciw­desz­czo­wa (na miej­scu za gro­sze wszę­dzie można kupić jed­no­ra­zo­wy, fo­lio­wy płaszcz ochron­ny)
 • wy­god­ne dłu­gie spodnie, krót­kie spodnie,
 • na­kry­cie głowy (czap­ka, ka­pe­lusz, chust­ka),
 • chust­ka ba­weł­nia­na (na szyję, do ocie­ra­nia potu, do osło­ny przed ku­rzem),
 • bie­li­zna, skar­pet­ki – cien­kie

INNE

 • oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne,
 • krem z fil­trem UV (za­le­ca­ny filtr 30/50),
 • mała la­tar­ka na ty­po­we ba­te­rie np. AA, AAA,
 • cien­ki ręcz­nik (szyb­ko schną­cy), przy­bo­ry to­a­le­to­we, pa­pier to­a­le­to­wy,
 • przy­bo­ry do szy­cia, małe no­życz­ki,
 • chu­s­tecz­ki na­wil­ża­ją­ce.

UWAGA: Należy pamiętać, że limit na bagaż w samolocie (szczególnie na przelotach lokalnych) wynosi zwykle 20 kg (nie licząc 1 sztuki bagażu podręcznego).

Jest to za­le­ca­ny (nie­obo­wiąz­ko­wy) ekwi­pu­nek na wy­pra­wę.