Turcja

Nie jest za­war­te w cenie wy­ciecz­ki. Bę­dzie­my się żywić w lo­kal­nych knajp­kach i na ulicy, cho­dząc wspól­nie na po­sił­ki i pró­bu­jąc spe­cja­łów miej­sco­wej kuch­ni. Koszt wy­ży­wie­nia to ok. 10USD/dzień. Zda­rzy się cza­sem, że wy­ży­wie­nie bę­dzie w cenie noc­le­gu (śnia­da­nia).