Turcja

Wa­lu­tą na­ro­do­wą Turcji jest lira turecka (₺, TL, TRY), która dzieli się na 100 kuruszy (kr). Na­le­ży wziąć go­tów­kę w no­mi­na­łach 50 lub 100 USD, ale warto mieć też 1, 5, 20, 50 USD w drob­nych. Bank­no­ty star­sze niż z 2001 roku mogą nie być przyj­mo­wa­ne w lo­kal­nych kan­to­rach. Bank­no­ty nie mogą być nad­dar­te, po­dar­te, po­dziu­ra­wio­ne, prze­tar­te, nie mogą też być po­pi­sa­ne dłu­go­pi­sem. Tak znisz­czo­ne bank­no­ty mogą być nie­wy­mie­nial­ne. Bardzo rozwinięta jest sieć bankomatów, w większości hoteli, restauracji i sklepów można płacić kartami płatniczymi i kredytowymi. Po roz­po­czę­ciu po­dró­ży prze­ka­zu­je­my prze­wod­ni­ko­wi kwotę wy­ra­żo­ną w ofer­cie w do­la­rach ame­ry­kań­skich. Do tego na­le­ży za­bez­pie­czyć pie­nią­dze na wy­ży­wie­nie, wstę­py oraz pa­miąt­ki czy inne wy­dat­ki oso­bi­ste.