Turcja

Od­wie­dza­jąc miej­sca wy­mie­nio­ne w pro­gra­mie, prze­miesz­czać się bę­dzie­my bar­dzo róż­no­rod­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu: samolotami, lo­kal­ny­mi au­to­bu­sa­mi, mi­ni­va­na­mi, sa­mo­cho­da­mi, ło­dzia­mi, tram­wa­ja­mi wod­ny­mi oraz na wła­snych no­gach.