Turcja

Śpimy w ho­te­lach lub pensjonatach klasy tu­ry­stycz­nej. Je­ste­śmy za­kwa­te­ro­wa­ni w po­ko­jach 2-oso­bo­wych (cza­sa­mi w 3 oso­bo­wych) z ła­zien­ka­mi, czy­stą po­ście­lą i cie­płą wodą. Więk­szość miejsc do spa­nia wy­po­sa­żo­na jest także w kli­ma­ty­za­cję i bez­prze­wo­do­wy do­stęp do in­ter­ne­tu.