1.Zawarcie umowy

1.1 Zawierając umowę dotyczącą udziału w imprezie w ramach projektu Gotuyam – Podróże Kulinarne organizowanej przez Sansara Natalia Nowacka, z siedzibą w Poznaniu, Ulica Miłosławska 14, NIP: 7772509776, REGON: 360261865, zwany dalej Organizatorem, Klient, zwany dalej Uczestnikiem, deklaruje, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa oraz ramowym programem stanowiącym integralną część umowy, a także z dostarczonymi przez Organizatora informacjami praktycznymi związanymi z wyjazdem, w tym z informacjami dodatkowymi dotyczącymi charakteru wyjazdu, przepisów paszportowych i wizowych oraz wymaganiach zdrowotnych i szczepieniach.

1.2 Uczestnik deklaruje za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za imprezę, że otrzymał i zapoznał się z treścią aktualnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AXA „Kontynenty Multitravel”. Dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione i będą przetwarzane przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 31 w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

1.3 Zawarcie umowy następuje z chwilą: podpisania formularza umowy wraz z warunkami uczestnictwa przez osobę zgłaszającą udział (za osoby niepełnoletnie umowy podpisują ich przedstawiciele ustawowi), potwierdzenia przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia oraz wpłaty przewidzianej zaliczki.

1.4 Nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy lub jej części podanej w ofercie (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem imprezy należy jednorazowo wpłacić całą w/w kwotę.

1.5 Płatności, których należy dokonać przed wyjazdem, podane w innych walutach niż złoty polski, należy przeliczyć na złotówki według tabeli kursu sprzedaży ING Bank Śląski w dniu zapłaty.

1.6 Niedokonanie wpłaty o której mowa (pkt. 1.3) oraz niedostarczenie wymaganych przez Organizatora dokumentów w terminie może zostać potraktowanie jako rezygnacja z udziału z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

1.7 W przypadku imprez zagranicznych, pozostałą część ceny wyrażoną w walutach obcych Uczestnik powinien przekazać bezpośrednio na ręce pilota/przewodnika, podejmującego działania finansowe w imieniu Uczestnika. Kwota ta powinna zostać wpłacona przewodnikowi niezwłocznie po dotarciu do celu podróży.

1.9 Wszelkie płatności w złotówkach powinny być dokonywane przelewem na konto bankowe: 94 1050 1520 1000 0024 2640 4568

1.10 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy, o której zobowiązany jest powiadomić Uczestnika niezwłocznie, nie później jednak niż na 21 dni przed datą jej rozpoczęcia. Do podstawy zmiany ceny zalicza się: udokumentowany wzrost kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków, opłat za usługi lotniskowe, a także zmianę kursu walut mającą wpływ na koszt wyjazdu. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora czy decyduje się na przyjęcie zmiany w umowie, czy na odstąpienie od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.

1.11 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat, w wyniku nie uzbierania się minimalnej ilości osób.

2.Realizacja umowy

2.1 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekraczania granic.

2.2 Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić z własnych środków. Za szkody popełnione przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

2.3 Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów oraz prawa obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń przewodnika. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Klienta przepisów.

2.4 Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki przewodnika. W takim przypadku przewodnik ma obowiązek oczekiwać na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu imprezy odtransportować grupę na lotnisko wylotowe. Przewozy lotnicze odbywają się na warunkach linii lotniczych i podlegają przepisom dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

2.5 Uczestnik od chwili rozpoczęcia imprezy zobowiązany jest stosować się do wskazówek przewodnika, dotyczących realizacji programu.

2.6 Organizator zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zawartą umową i przedstawionym ramowym programem. Organizator zastrzega prawo do zmiany kolejności realizacji programu.

2.7 Jeżeli w trakcie trwania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpi zmiana programu imprezy lub miejsca noclegowego, Organizator zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń zastępczych o tym samym lub wyższym standardzie. W przypadku gdy jakość świadczenia jest niższa niż w umowie, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. W przypadku niemożności wykonania świadczenia zastępczego, uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana siłą wyższą lub działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

2.8 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działania siły wyższej), oraz w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej określonej w warunkach imprezy. W przypadku odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby osób, Organizator powiadamia Uczestnika nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. W takich przypadkach Uczestnik otrzyma natychmiastowy zwrot wniesionych opłat. Uczestnikowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie.

2.9 Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z imprezy Uczestnika nadużywającego alkoholu lub używającego środków odurzających, lub w sposób rażący nie stosującego się do zaleceń pilota grupy i utrudniającego realizację programu wyjazdu.

2.10 Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów.

2.11 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć lub siłą wyższą.

2.13 Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z przekazywanymi przez Organizatora informacjami dotyczącymi informacji na temat szczególnych zagrożeń zdrowia i życia na odwiedzanym terenie i oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że impreza, w której bierze udział niesie ze sobą możliwość zachorowania, zranienia, a nawet śmierci, które mogą być spowodowane przez siły natury, podróżowanie środkami lokomocji (lotniczej, samochodowej i innej), obcowanie z przyrodą i inne sytuacje. Uczestnik oświadcza, że o tym ryzyku został poinformowany oraz że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia podróży.

3.Rezygnacja z imprezy

3.1 Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia złożonego bezpośrednio w biurze lub datę otrzymania przesyłki pocztowej. Rezygnacja musi zawierać datę jej zgłoszenia w biurze. Jeżeli rezygnacja Uczestnika nastąpi z przyczyn leżących po stronie Organizatora czyli: zmiany istotnych warunków imprezy: ceny, terminu, trasy wycieczki, miejsca i standardu zakwaterowania, środka transportu lub odwołania imprezy, Uczestnik ma prawo do przyjęcia proponowanej zmiany w umowie lub do odstąpienia od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat. Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora czy decyduje się na przyjęcie zmiany w umowie, czy na odstąpienie od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.

3.2 Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, Organizator dokonuje rozliczenia kosztów rezygnacji w celu pokrycia kosztów i nakładów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem imprezy indywidualnie w każdym przypadku. Koszty potrąceń nie mogą przewyższać kosztów faktycznie poniesionych przez Organizatora. Zwrotu wpłat po uwzględnieniu potrąceń dokonuje Organizator w terminie do 21 dni od zgłoszenia rezygnacji.

Jeżeli okaże się, że poniesione przez Organizatora koszty są niższe od potrąceń, Organizator dokona zwrotu różnicy. Jeżeli koszty poniesione przez Organizatora będą wyższe od potrąceń, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania dopłaty.

3.3 Organizator informuje o możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.

3.4 Klient odstępujący od umowy może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, która przyjmuje obowiązki wynikające z tej umowy. Organizator zastrzega, że osoba powyższa powinna być wskazana w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wszystkich czynności organizacyjnych przed wyjazdem (zakup biletu, zdobycie potrzebnych wiz). Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz za wszelkie koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika (również koszty wykupu nowego biletu lotniczego i wyrobienia wiz w przypadku, kiedy zmiana Uczestnika nastąpi już po wykupieniu przez Organizatora biletu lotniczego lub wiz) odpowiada solidarnie Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia.

3.5 Za niezależne od Organizatora uznaje się następujące przyczyny niemożności wzięcia udziału w imprezie przez Uczestnika: brak dokumentów uprawiających do przekroczenia granicy, odmowa wydania lub anulowanie wizy, choroba Uczestnika, wypadki losowe, zawrócenie z granicy przez służby graniczne, brak wymaganych szczepień, siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, na które strony umowy nie miały wpływu, niemożliwe lub praktycznie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec. Jako przykłady takich zdarzeń można wskazać działania sił przyrody (np. powodzie, pożary, pandemie i epidemie), działania zbiorowości ludzkich (np. zbrojne) oraz działania władz (np. ograniczenia wjazdowe).

4.Reklamacje

4.1 Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny być składane bezpośrednio u Organizatora wyłącznie w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od zakończenia imprezy.

4.2 Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

4.3 Organizator imprezy odpowiada za nienależyte wykonanie umowy według zasad określonych w kodeksie cywilnym w powiązaniu z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. nr 133/97) z wyłączeniem sytuacji, w których o wadze świadczeń klient wiedział w momencie podpisywania umowy.

4.4 Organizator nie przyjmuje reklamacji z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których możliwości wystąpienia Uczestnik został poinformowany w Warunkach Uczestnictwa, programie imprezy oraz informacjach dodatkowych dotyczących charakteru danego wyjazdu.

4.5 Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia podlegają one rozpatrzeniu przez właściwy wydział cywilny sądu.